Regulamin Dr Bor

Firma dr Bor, ul. Warmińska 28/3, 10-850 Olsztyn

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów firmy dr Bor:

§ I. Sprawy organizacyjne:

1. Z usług firmy (zwanej w niniejszym Regulaminie „Klubem”) mogą korzystać osoby zdrowe, bez ograniczeń wiekowych oraz przeciwwskazań lekarskich.

2. Osobom, które spełniają warunki określone w pkt. 1, Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów „celowych” (jeden rodzaj zajęć) i „mieszanych” (dowolny rodzaj zajęć)

3. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach przysługuje posiadaczowi karnetu celowego, a w drugiej kolejności posiadaczowi karnetu mieszanego.

4. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.

5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami „miesięcznymi”. Osoba posiadająca karnet „celowy” ma zagwarantowane uczestnictwo w tych zajęciach pod warunkiem zgłoszenia się przed ich rozpoczęciem. W przypadku spóźnienia, Klub nie gwarantuje posiadaczowi karnetu celowego uczestnictwa w zajęciach.

6. Karnet „celowy” jest ważny wyłącznie na zajęcia, na które został wykupiony.

7. W przypadku rezygnacji z ważnego karnetu Klub dokona zwrotu dokonanej wpłaty pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły się do momentu zgłoszenia rezygnacji, liczonych w cenie zajęć jednorazowych. (W wypadku choroby lub innych zdarzeń losowych istnieje możliwość powiadomienia telefonicznego lub/i droga meblową o rezygnacji z karnetu, bądź jego zawieszeniu na czas niedyspozycji).

8. Karnet na kolejny okres należy wykupić najpóźniej do 25 dnia bieżącego miesiąca. Po tym terminie Klub nie gwarantuje miejsca w tej samej grupie.

9. Klub umożliwia Klientom wpłacenie zaliczki na kolejny karnet „miesięczny” w kwocie nie mniejszej niż 20 PLN. Zaliczka gwarantuje rezerwację miejsca w wybranej grupie do pierwszych wybranych zajęć w miesiącu. W przypadku nie wykupienia karnetu przez Klienta przed pierwszymi zajęciami w miesiącu zaliczka nie jest zwracana.

10. W przypadku utraty karnetu przez Klienta powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klub drogą telefoniczną lub mailową. Za wydanie kolejnego karnetu dla Klienta Klub pobierze opłatę w wysokości 10 PLN.

11. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza szafką lub w szafce nie zamkniętej Klub nie ponosi odpowiedzialności.

13. Kluczyk do szafki ubraniowej można pobrać od instruktora Klubu. Aby otrzymać kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci dokumentu ze zdjęciem.

14.W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20 PLN.

15. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów (w terminie 7 dni) przez ogłoszenie na stronie internetowej i facebooku.

16.Wszelkie opłaty pobierane są wyłącznie w gotówce.

§ II. Korzystanie z usług Klubu:

Klient Klubu zobowiązany jest:

1. Nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do Klubu) w pomieszczeniu przeznaczonym do wykonywania ćwiczeń. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

2. Przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.

3. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu, przepisów p. poż. oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów.

4. Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

5. Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu jak również zniszczenia pomieszczeń Klubu.

6. Nie spożywać alkoholu oraz nie palić na terenie Klubu.

§ III. Postanowienia końcowe:

1.Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być zgłaszane instruktorom Klubu lub drogą mejlową.

2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren Klubu.

3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak: sprzęt audio itp.

4. Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego
Napisz do nas
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram